Tsuga

Hemlock

Tsuga Canadensis Pendula
Tsuga Canadensis Pendula
Tsuga Canadensis
Tsuga Canadensis
Tsuga Canadensis
Tsuga Canadensis

(Foliage Detail)

Hemlock Foliage
Hemlock Foliage
Hemlock Foliage
Hemlock Foliage
Hemlock Foliage
Hemlock Foliage
Mature Hemlock
Mature Hemlock
Hemlock Bark
Hemlock Bark